HR

Arbetsmiljö

Den psykiska och sociala arbetsmiljön är lika viktigt som den fysiska

Inom området HR kan vi hjälpa er med organisatorisk och social arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 2001:1 samt ta fram medarbetarenkäter.

Våra HR-tjänster gör det möjligt för små och medelstora företag att få kvalificerad hjälp med arbetsmiljörelaterade frågor på det psykosociala området, rehabilitering men även stöd och råd kring avveckling. Våra konsulter och experter inom området har gedigen HR-erfarenhet och vet inte bara vad man ska göra utan även hur man gör!

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Vi har utvecklat ett mycket kostnadseffektivt klickbart system som gör rutiner och processer tillgängliga för alla i företaget. Ingen kan skylla på att de inte vet var pärmen står. Med hjälp av en digitaliserad arbetsmiljöprocess är tydligheten ofrånkomlig gällande vem vad och hur.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) definieras i arbetsmiljölagen som

”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal. För företag med fler än nio anställda krävs även skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vill ni också digitalisera ert systematiska arbetsmiljöarbete?

Nå målen med ett systematiskt arbetsmiljöarbete – vi hjälper dig!

Vi kan effektivt hjälpa er uppfylla lagens krav och samtidigt ge er en värdefull utveckling och kvalitetsförbättring. Ansvaret kan ni inte delegera till oss eller någon annan. Men vi garanterar att det blir betydligt lättare att bära med vår insats. Vi stöttar er i införandet och ni kommer ha en effektiv modell och process som borgar för delaktighet och som säkerställer att arbetsmiljöarbetet går som en dans. Det blir en naturlig del av verksamheten – systematiskt som lagen föreskriver.

Medarbetarundersökningar

Mät engagemang och medarbetarnöjdhet

Hur engagerade är era medarbetare och chefer? Vad är det som driver eller kanske rent av dödar deras engagemang? Hur upplever de att de själva bidrar till företagets utveckling och hur bra tycker de ni är på att målstyra, följa upp och ge positiv feedback?
Ni kan välja att göra en hel medarbetarundersökning eller fokusera på vissa frågor som ni vill adressera i en såkallad mikroundersökning. Det kan vi hjälpa er att ta reda på.

Vill ni veta mer om vad era medarbetare anser om er som arbetsgivare?

Mät nivån på er arbetsmiljö

En undersökning kan vara starten på ditt systematiska arbetsmiljöarbete
Med vår samarbetspartner kan vi erbjuda färdiga frågepaket som är grunden i ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Du kan genomföra en övergripande undersökning eller mäta olika områden som tex stress och inkludering.
Med automatiska analyser, åtgärdsförslag och funktionen för handlingsplaner kan ni enkelt och effektivt sedan utveckla en ännu bättre arbetsplats!

Våra HR-tjänster gör det möjligt för små och medelstora företag att få kvalificerad hjälp med HR-frågor, allt från arbetsmiljörelaterade frågor på det psykosociala området, kompetensutveckling, rehabilitering men även stöd och råd kring avveckling. Våra konsulter har gedigen HR-erfarenhet och vet inte bara vad man ska göra utan även hur man gör!

Vill ni också veta hur ni kan utveckla er arbetsmiljö?