Förstå ditt team och era styrkor och svagheter

Förstå ditt team och era styrkor och svagheter

Alla team blir inte framgångsrika. Några exempel på orsaker till ineffektivitet eller rent av misslyckande är

  • Otydliga normer och spelregler
  • Bristande resurser
  • Stor omsättning av medlemmar i teamet
  • Otydligt mål och uppdrag
  • Bristande planering
  • Personliga konflikter
  • Ineffektiva möten
  • Otydligt ledarskap
  • Oförmåga att fatta beslut

Är ni säkra på att inget av detta förekommer och att ni givit era team optimala förutsättningar? Annars har vi verktyg och metoder för att på enkelt sätt kartlägga och täcka in viktiga förutsättningar för framgång i ert team och skapa en GAP-analys med tillhörande handlingsplan.

Låter det intressant? Läs vidare här

Team Evaluator täcker in viktiga förutsättningar för framgångsrika team Verktyget belyser vilka egenskaper teamet som helhet upplever som viktiga men också hur bra teamet anser sig vara på dessa. En s.k. Importance/performance matris för team. Teamledaren kommer att få värdefull information när det gäller att coacha teamet till framgång.

Områden som belyses i analysen

Mål

För att ett team ska kunna bli framgångsrikt fullt ut måste det finnas en gemensam målbild som alla i teamet delar. Med en tydlig målbild vet teammedlemmarna vad de behöver göra eller lära sig för att lyckas med uppdraget. Medlemmarna måste förstå varför målet är relevant och värt att anstränga sig för att nå. Det är det första steget i att skapa engagemang. För att få helhjärtat engagemang måste de också förstå sin del i måluppfyllelsen och känna att målet är möjligt att nå.

Processer

Det kan orsaka stor besvikelse och frustration i ett team om de inte får någon vägledning om hur de skall arbeta tillsammans. Det kan tex handla om hur beslut ska fattas, mötesordning, arbetsrutiner mm

Roller och ansvar

Ett team kan bestå av individuellt briljanta människor men ändå vara ineffektivt om det inte finns en bra balans mellan roller och tydliga ansvarsområden.

Ledarskap

Viktiga egenskaper hos teamledaren är god kommunikationsförmåga Att kunna lyssna och behandla medlemmarna rättvist. Övriga viktiga uppgifter är att identifiera förbättringsområden och coacha och stötta sina teammedlemmar samt se till att det finns resurser och tillräckliga villkor för prestation.

Resultat / feedback

Teamet måste göras medvetet om vilka faktorer som bidrag till framgång och ge vägledning om att det är på rätt väg mot målet. Feedback  tjänar detta ändamål. Feedback kan också hjälpa till att justera och fastställa nya mål. Systematisk feedback främjar också en högre grad av engagemang.

Kommunikation

Effektiv kommunikation är en av de viktigaste förutsättningarna för att team ska bli framgångsrika EN bra kommunikation håller teamet organiserat och effektivt. Kort sagt, utan kommunikation skulle det inte kunna finnas något team. Att utveckla kommunikationsförmågan i ett team kan Miska risken för missförstånd och konflikter Teamet kan fokusera på sin uppgift istället för att slösa tid på konflikter.

Relationer/Tillit

Förtroende är en nyckelfaktor och en förutsättning för gott samarbete. Medarbetare som litar på varandra är mer benägna att komma med kreativa idéer och dela viktig information. Utan tillit är gruppmedlemmarna inte villiga att uttrycka sina åsikter eller komma med frågor eller hjälpa varandra.

Konflikthantering

Konflikter uppstår ur skillnader mellan människor, samma skillnader som ju faktiskt kan göra  team med mångfald långt mer framgångsrika och kreativa än team där alla är lika. Konflikter är inte alltid en nackdel men om meningsskiljaktigheter ignoreras och ges utrymme att utvecklas till fientligheter. Man bör ha klart uttalade regler för hur konflikter ska hanteras så att meningsskiljaktigheterna förblir konstruktiva och att destruktiva konflikter undviks eller stryps i sin linda.

Engagemang

Sist men inte minst, engagemang! Om människor inte är motiverade kommer de inte använda sin kompetens och energi fullt ut. Engagerade medarbetare är mer produktiva, skapar starkare relationer och stannar kvar längre på företaget.