Artikelbank

Alla team blir inte framgångsrika. Några exempel på orsaker till ineffektivitet eller rent av misslyckande är Otydliga normer och spelregler Bristande resurser Stor omsättning av medlemmar i teamet Otydligt mål och uppdrag Bristande planering Personliga konflikter Ineffektiva möten Otydligt ledarskap Oförmåga att fatta beslut Är......

Att sätta upp bra och tydliga mål uppfattas av vissa som ganska svårt. För att lyckas måste man ha kunskaper om hur mål bör formuleras, och ha förstående för hur medarbetarna påverkas av målen. Vi ska därför i denna och några kommande artiklar titta närmare......

Vanligt är att man börjar i ”fel” ände i sin teamutveckling. Eller, i värsta fall, lägger ner mycket tid och pengar på teambuilding utan att det egentligen är ett team man har att göra med! Vill ni undvika att hamna i den onödiga och kostsamma......

Strategin – ett levande dokument? Strategin kan ses som ett sätt att knyta ihop eller sammanfatta ett antal mål som organisationen har. Men om vi ställde följande frågor till medarbetare och chefer i våra företag och organisationer; Vilka är era mål? Varför har ni mål?......

Att bygga upp förtroende är ett långsiktigt arbete. Skapa en arbetsmiljö där ärlighet, tillhörighet och tillit är grundvalar.  Förtroende är en nyckelfaktor när det gäller att bygga team och samarbete. Medarbetare som litar på varandra är mer benägna att dela information och kreativa idéer Förtroende......

Varför gör de inte bara som du säger? Ja, ibland är det inte så enkelt. Ibland tryter viljan eller modet att göra det som vi vet behöver göras. När någon av dina medarbetare ställer en fråga kring en praktisk situation är den enkla lösningen i......