Ledningssystem 2c8

Processkartläggning och ledningssystem – en omistlig ingrediens i ledarskapet

Det går inte att styra och utveckla en verksamhet utan att ha identifierat och synliggjort de viktigaste processerna. Så enkelt är det.

Vad är processkartläggning?

Processkartläggning är ett praktiskt sätt att visualisera de arbetsflöden som finns för att tillfredsställa olika kundbehov i verksamheter. Genom att beskriva verksamheten med hjälp av processkartor kan du på ett lättförståeligt sätt förklara hur verksamhetens olika avdelningar skapar värde för kunden.

Processkartläggning kan göras på många olika sätt och det finns ingen egentlig standard. Dock finns det flera misstag och fällor som bör undvikas. Vi kan hjälpa er undgå dessa misstag och fällor så att processen blir så smidig och kostnadseffektiv som möjligt.

Varför ska man jobba med processkartläggning?

För att det hjälper er fokusera på kundbehov och värdeskapande och för att det skapar effektivitet, engagemang och samsyn.

För att bättre styra och utveckla verksamheten som en helhet måste de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. När processerna blir synliga är det lättare för varje enskild medarbetare att se hur det egna arbetet passar in i en helhet, vilket är förutsättningarna för att skapa en gemensam syn på hur verksamheten fungerar för att tillfredsställa olika kundbehov. Att ha en gemensam syn av verksamheten underlättar i sin tur samarbetet och skapar förbättringar i arbetssätt både ur ett kund-, strategiskt- samt effektivitetsperspektiv. När processkartorna aktivt används av får du engagerade medarbetare som drar åt samma håll.

Ett medvetet kundfokus är a och o för verksamhetens framgång. Att jobba med processkartläggning hjälper till att skapa förståelse för vad som skapar värde för dina kunder. Utifrån kundens behov och verksamhetens strategiska ambitioner kan du sen välja att fokusera dina resurser på det som är viktigt.

Att ha sina processer visualiserade i kartor skapar en stabil grund för utveckling av verksamheten. Processkartorna ger en grund för mätning och analys av processerna som kan leda till förbättringar i form av t.ex. effektivare hanteringar, kortare ledtider, nöjdare kunder m.m.

Ett korrekt upprättat och implementerat ledningssystem ger positiva effekter för verksamhetens kvalitet och egen ekonomi, samt för alla intressenter!

Bra och effektiva ledningssystem är processbaserade och utgår ifrån den specifika verksamhetens behov. Ledningssystem byggs ”uppifrån-och-ned” och kopplar ihop verksamhetens strategier och mål med organisationens dagliga utförande.

Vi har hjälpt många kunder att implementera lönsamma ledningssystem

Era behov och förutsättningar avgör hur vi hjälper er. Vi kan jobba som projektledare och kartlägga era processer, leda workshops och hjälpa era att identifiera era processer i grupp eller utbilda involverade medarbetare inom processkartläggning. 

Metodik och erfarenhet

Vår metodik och långa erfarenhet möjliggör för oss att snabbare än konkurrenterna skapa ett ledningssystem som hjälper er höja både kvalitet och lönsamhet. Vi garanterar att det blir en lönsam investering.

Vi hjälper er också göra ledningssystemet tillgängligt och tilltalande

Lika viktigt som att skapa ledningssystemets innehåll är att tillgängliggöra det på ett effektivt och tilltalande sätt och att jobba aktivt för dess användning.

Våra konsulter har stor erfarenhet av att utveckla och införa processbaserade ledningssystem De kan med fördel utformas så att de uppfyller olika standarder som exempelvis ISO 9001 och ISO 14001. Ledstjärnan måste dock alltid vara vad verksamheten faktiskt behöver.

Vill du veta mer?

    Vill ni också ha ordning och reda i verksamheten och öka ert bolagsvärde?