Ledningsgrupputveckling

Ledningsgruppens fallgropar

Det finns en del vanligt förekommande problem i ledningsgrupper:

Otydliga mål är ett. Ett vanligt dilemma är att ledningsgruppen tar för många beslut och det saknas prioriteringar. Frågan är då varför det är så svårt att prioritera. Svaret är ofta otydliga mål. De ekonomiska målen brukar vara kristallklara men andra övergripande mål är för abstrakta. Eftersom de monetära målen är tydliga är det här ofta ett dolt problem – man tror att man har måltydlighet men i själv verket är det precis tvärtom.

Målkonflikter är ett annat. Medlemmar i ledningsgruppen har dubbla roller; man är chef för en underliggande enhet och man är medlem i ledningsgruppen vilket kan medföra målkonflikter.

Bristande kommunikation och dåliga ineffektiva möten är ytterligare andra vanligt förekommande problem. Ledningsgruppsmöten kan som bekant vara mycket givande och produktiva men de kan också vara långdragna, tråkiga, meningslösa eller konfliktfyllda.
Andra fallgropar och problem kan vara ledningsgruppens sammansättning, storlek och mötesfrekvens.

Genom att jobba med en strukturerad modell och konkreta verktyg för ledningsgruppens arbete kan vi snabbt förbättra kommunikation och öka både produktivitet och trivsel.

Vi brinner för att utveckla ledare och ledningsgrupper med fokus på att maximera den affärsmässiga kompetensen och på relationerna. Hur står det till med teamkänsla, tillit och andra gruppdynamiska förhållanden i er ledningsgrupp? Och hur ser fördelningen ut mellan operativa och strategiska frågeställningar?

Vår erfarenhet visar att i de flesta ledningsgrupper finns en stor förbättringspotential.

Vill du bli unik och ta din ledningsgrupp till att bli riktigt högpresterande och effektiv?

Framgångsfaktorer för högpresterande ledningsgrupper

Aktuell forskning har identifierat följande framgångsfaktorer:

Uppdragsbeskrivning

Att ledningsgruppen har en tydlig uppdragsbeskrivning

Enig ledningsgrupp

Att alla i ledningsgruppen står enade bakom fattade beslut

Effektiva möten

Att ledningsgruppens möten är effektiva och har fokus på rätt frågor

Strategiska framtidsfrågor

Att merparten av mötestiden fokuserar på strategiska framtidsfrågor

Konkreta handlingar

Att beslutsfattandet leder till konkreta handlingar

Kommunikation av budskap och beslut

Att det finns en strategi som säkerställer att budskap och beslut når ut i organisationen.

Nyckelfaktorer för effektiva team

Hur säkerställer man då att man hanterar dessa faktorer så att möjligheten att bli en högpresterande ledningsgrupp finns? Vi rekommenderar att ni arbetar med nyckelfaktorer för effektiva team som forskningen visar:

Mål

Roller

Ömsesidigt beroende

Ledarskap

Kommunikation & feedback

Diskussion, beslutsfattande och planering

Implementering och utvärdering

Normer och individuella olikheter

Struktur

Samarbete och konfliktlösning

Det låter kanske mycket att ta tag i, men med vår hjälp blir det betydligt lättare! Vi har utvecklat en modell och har verktyg som effektivt hjälper er att säkerställa dessa faktorer och därmed lösa eller förebygga era fallgropar och problem.

Läs mer om forskning på grupper och ledningsgrupper.

Vill du veta mer om hur det går till och hur GoalEnvision arbetar med ledningsgruppsutveckling?